Reproduktionstoxiska Egenskaper


Ämnen och beredningar klassificeras i faroklassen reproduktionstoxisk om de vid inandning, förtäring eller upptag genom huden kan orsaka, eller öka incidensen av, icke ärftliga skador på avkomman eller försämrad manlig eller kvinnlig fertilitet.

R 60 Kan ge ärftliga genetiska skador

- Det finns tillräckliga belägg eller starka skäl för att fastställa ett orsakssamband mellan exponering för ämnet och försämrad fertilitet hos människa eller ger toxiska effekter på foster.
- Det finns tillräckligt starka skäl att förmoda att exponering för ämnet kan leda till försämrad fertilitet hos människa.

R 62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga

- Baserat på relevanta djurtudier eller annan relevant information.
Förord Allmänt Miljösymboler Milöstyrning Gröna Listorna Nyheter Miljölänkar Heta länkar